smartphoneheartshopping-bagzoom emailtelephonedelivery-truckhandgemsnecklacediscount discount-label-for-commercebagbag-1

POLITYKA PRYWATNOŚCI 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) sklepu internetowego https://theONE.pl/ („Sklep”), stanowiącego własność „NTL SOLUTION Natalia Leszczyńska”, adres: ul. Stanisława Sulimy 1/108, NIP: 5821558013, REGON: 367602157 („theONE”), a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) jest theONE. 
 3. Użytkownikami Sklepu są osoby korzystające z usług świadczonych przez theONE za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. theONE przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:
  1. umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Sklepu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności realizacji zamówień dokonywanych w ramach sklepu internetowego, umożliwienie rejestracji konta klienta w sklepie internetowym, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania problemów technicznych
  2. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez theONE, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługo drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  3. rozpoznawania reklamacji Użytkowników;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez theONE drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  5. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez theONE działalności gospodarczej;
  6. przeprowadzania organizowanych przez theONE konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych.

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. THE ONE gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania/adres doręczenia;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu.
 2. Dodatkowo, podczas korzystania ze Sklepu serwery theONE w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. THE ONE przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez theONE;
 2. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez theONE usług w ramach Sklepu.

5. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. theONE zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
  2. theONE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,
  3. dane osobowe Użytkowników Sklepu nie będą przez theONE udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
   1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
   2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez theONE za pośrednictwem Sklepu – w tym przypadku theONE udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług;
   3. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
   4. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   5. jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących theONE,
  4. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które theONE upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez theONE, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
  5. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone; 
  6. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Sklepu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
  7. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

6. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez theONE;
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez theONE dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe; 
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli:
  1. drogą pocztową na adres theONE;
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@theONE.pl
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. MECHANIZM COOKIES

 1. Strona internetowa Sklepu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. THE ONE zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepuu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Sklepu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje Cookies:
  1. „niezbędne” pliki Cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu itp.;
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. THE ONE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie THE ONE poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta Użytkownika
 2. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez theONE.
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 2020-09-14

9. KONTAKT Z NAMI

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na adres e-mail: biuro@theONE.pl
   

Dołącz do naszego newslettera!

Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i konkursach.