smartphoneheartshopping-bagzoom emailtelephonedelivery-truckhandgemsnecklacediscount discount-label-for-commercebagbag-1

REGULAMIN PREZENTU JUBILERSKIEGO 
„theONE”

 

 


 


§1
DEFINICJE

Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie: 

 1. Wydawca – „NTL SOLUTION Natalia Leszczyńska”, adres: ul. Stanisława Sulimy 1/108, NIP: 5821558013, REGON: 367602157;
 2. Prezent Jubilerski – bon towarowy utrwalony na nośniku materialnym umożliwiający Użytkownikowi zapłatę za Towary w stacjonarnych sklepach theONE (lista sklepów theONE, w których można zrealizować Prezent Jubilerski stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu – dalej jako „Sklepy theONE”);
 3. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w wysokości równej wartości Prezentowi Jubilerskiemu, w zamian za co otrzymuje Prezent Jubilerski;
 4. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Prezentu Jubilerskiego, przedstawiający ją do realizacji w Sklepach theONE;
 5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach theONE (wyłącznie sklepy stacjonarne);

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prezenty Jubilerskie dostępne są w nominałach: 200 zł, 500 zł, 1000 zł, 2000zł.
 2. Wydawca może wprowadzać Prezenty Jubilerskie o innych nominałach bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Prezent Jubilerski można nabyć u Nabywcy oraz w Sklepach theONE.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Prezentu Jubilerskiego o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach theONE.
 5. W zamian za otrzymany Prezent Jubilerski, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danego Prezentu Jubilerskiego.
 6. Zapłata za Prezent Jubilerski może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.
 7. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę zgodnie z punktem 6 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Prezentu Jubilerskiego.
 8. Wartość Prezentu Jubilerskiego wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 9. Prezentu Jubilerskiego nie można nabyć przy użyciu drugiego Prezentu Jubilerskiego.
 10. Prezent Jubilerski zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Prezentu Jubilerskiego Nabywcy następuje jej aktywacja (Prezent Jubilerski nieaktywowany przez Wydawcę jest nieważny). Okres ważności Prezentu Jubilerskiego nie może zostać przedłużony.
 11. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Prezentu Jubilerskiego zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.  

§3
KORZYSTANIE Z PREZENTU JUBILERSKIEGO

 1. Z Prezentu Jubilerskiego mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w okresie ważności Prezentu Jubilerskiego.
 2. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Prezent Jubilerski:
  1. może być zrealizowany wyłącznie w Sklepach theONE (sklepy stacjonarne);
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. nie może zostać wykorzystany w sklepie internetowym;
  4. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany (Prezent Jubilerski ważny jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Prezentu Jubilerskiego poprzez przedstawienie personelowi Sklepu theONE Prezentu Jubilerskiego. Personel dokona pobrania Prezentu Jubilerskiego odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Prezent Jubilerski, suma pieniędzy zgromadzonych na Prezencie Jubilerskim zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
 5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Prezentu Jubilerskiego będzie wyższa niż ilość kwoty na Prezencie Jubilerskim, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności (gotówka/karta płatnicza).
 6. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Prezentu Jubilerskiego będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana
 7. Prezent Jubilerski jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w Sklepach theONE Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Prezentu Jubilerskiego w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Prezentu Jubilerskiego,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Prezentu Jubilerskiego w szczególności poprzez uszkodzenie Prezentu Jubilerskiego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Prezencie Jubilerskim.
 9. Prezent Jubilerski nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Prezenty Jubilerskie, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Prezentu Jubilerskiego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 12. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Prezentu Jubilerskiego wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Prezentu Jubilerskiego kwota zawarta na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

§4
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Prezentem Jubilerskim będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepach theONE, Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy Prezent Jubilerski, odpowiadający wartości kwoty poprzedniego Prezentu Jubilerskiego. Jeżeli cena nabywanych Towarów przewyższała wartość Prezentu Jubilerskiego i Użytkownik uiszczał różnicę przy wykorzystaniu innej metody płatności, kwota ta zostanie zwrócona przez Wydawcę - przy wykorzystaniu właśnie tej metody.
 3. Prezentu Jubilerskiego, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania. 

§5
ZWROT PREZENTU JUBILERSKIEGO

Prezentu Jubilerskiego nie podlega zwrotowi.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Prezent Jubilerski nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 3. Wydanie Prezentu Jubilerskiego Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty pisemne pokwitowanie (notę księgową) niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Wydawcy.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Prezentów Jubilerskich w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Wydawca poinformuje Użytkowników programu Prezentów Jubilerskich, zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez stronę internetową Wydawcy.
 6. Użytkownicy Prezentu Jubilerskiego nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna na stronie internetowej Wydawcy https://theONE.pl/


Załącznik nr 1 – Lista Sklepów Stacjonarnych theONE:
1. Braniewo, ul. Królewiecka 60E

 

 

Dołącz do naszego newslettera!

Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i konkursach.