smartphoneheartshopping-bagzoom emailtelephonedelivery-truckhandgemsnecklacediscount discount-label-for-commercebagbag-1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „NTL Solution Natalia Leszczyńska”, adres: ul. Stanisława Sulimy 1/108, NIP: 5821558013, REGON: 367602157, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://theONE.pl/ 

 1. DEFINICJE
  1. theONE – sprzedawca i usługodawca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NTL SOLUTION Natalia Leszczyńska”, adres: ul. Królewiecka 60e 14-500 Braniewo, NIP: 5821558013, REGON: 367602157;
  2. Dostawa - dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez theONE, za pośrednictwem Dostawcy;
  3. Dostawca - Poczta Polska S.A. lub firma kurierska
  4. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży
   w ramach Sklepu Internetowego
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta przez theONE po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych lub historia Zamówień. Zależnie od wyboru Klienta, Konto Klienta prowadzone jest przez theONE pod unikalną nazwą (login) lub pod adresem
   e-mail Klienta;
  7. Newsletter - usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od theONE cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta;
  8. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.theONE.pl, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu;
  9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez theONE
   za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów;
  10. Sklep Internetowy – prowadzony przez theONE sklep internetowy dostępny pod adresem https://theONE.pl/.
  11. Towar – produkt sprzedawany przez theONE za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych
   w Regulaminie, między Klientem a theONE;
  13. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. theONE świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  2. theONE świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
   1. prowadzenia Konta Klienta;
   2. umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;
   3. udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez  theONE (Newsletter).
  3. theONE zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie
   ze Sklepu Internetowego.
 3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W celu utworzenia Konta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
  2. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.
  3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez theONE w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
  4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
   1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
   2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
   3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
   4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;
   5. poprzez rejestrację Klient zawiera z THE ONE umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez THE ONE Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez theONE Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji.
  6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo theONE nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
  7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie theONE na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@theone.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez theONE, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
  8. theONE jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę theONE lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. theONE zawiadamia Klienta
   o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
  1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę theONE.
  2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  3. Klient składa Zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie
   po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do theONE klikając w pole „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w formularzu zamówienia. W tym też momencie zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
  4. Przed wysyłką zamówienia do theONE podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta Klienta uzupełnia w formularzu zamówienia swoje dane osobowe, konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W obu przypadkach podanie błędnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
  5. Po złożeniu Zamówienia theONE przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
  1. W Sklepie Internetowym Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
    skr. pocztowa 728.
   2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl obsługiwanego przez firmę Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez theONE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez theONE informacji
    z systemu Dotpay o dokonaniu płatności przez Klienta);
  2. Czas realizacji Zamówienia jest oznaczony i wynosi do 7 dni.
  3. Czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć z powodu braku Towaru w magazynie w chwili składania Zamówienia i konieczności jego sprowadzenia.
  4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
  5. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za Zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
  6. Cena Towarów jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Zamówienia. theONE zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ceny oraz ewentualnych opłat dodatkowych, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych i opłaconych
  7. theONE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
   1. odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności;
   2. gdy podana cena Towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
  8. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem należy w obecności pracownika Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar należy zwrócić pracownikowi Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
  10. theONE dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz ewentualny koszt Dostawy.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2
   i art. 35 tej ustawy.
  2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa THE ONE oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:
   1. pisemnie na adres theONE ul. Królewiecka 60e 14-500 Braniewo;
   2. e-mailem na adres: biuro@theONE.pl
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez theONE, stanowiącym Załącznik nr 1
   do Regulaminu.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  6. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. theONE zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty, w tym koszt wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, theONE nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towar theONE lub przekazać go osobie upoważnionej przez theONE do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach opisanych w przepisach art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
  10. theONE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. theONE jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  2. Klient składa theONE reklamację:
   1. pisemnie na adres theONE ul. Królewiecka 60e 14-500 Braniewo;
   2. e-mailem na adres: biuro@theONE.pl
  3. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza udostępnionego przez theONE stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres theONE: ul. Królewiecka 60e 14-500 Braniewo
  5. THE ONE w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – PLATFORMA ODR
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
    w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
   3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
    o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej
  4. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. theONE wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów
   z Konsumentami.
 9. NEWSLETTER
  1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez theONE w Sklepie Internetowym oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza. Klient może zamówić usługę Newsletter również po rejestracji Konta Klienta – w ustawieniach Konta Klienta.
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@theONE.pl. lub poprzez odznaczenie opcji subskrypcji Newsletter’a w ustawieniach Konta Klienta
 10. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest NTL SOLUTION Natalia Leszczyńska z siedzibą przy ul. Królewiecka 60e 14-500 Braniewo, NIP 5821558013.
  2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, zbieranych i przetwarzanych w związku z rejestracją Konta Klienta w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług świadczonych przez THE ONE w ramach Sklepu Internetowego, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.theONE.pl
 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1. theONE zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie
   w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Klientów w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści,
   o których mowa w ust. 11.1. powyżej.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  4. theONE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
  5. theONE powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 r.
 12. ZAŁĄCZNIKI
  1. Formularz odstąpienia od umowy 

  

                                Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

                                     FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................

 

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .........................................................................................

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................

 

 

ADRES: .................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...........................................................

 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

   

 

Nr konta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

(nie jest konieczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu
i że zwracany towar nie był nigdy użytkowany.

Załączam paragon.

 

                                                                 ....................................................................................

                                                                                      (czytelny podpis Klienta)

 

                  2. Formularz reklamacyjny

 

 

Dołącz do naszego newslettera!

Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i konkursach.